توی آخرین شرکتی که برای کار رفته بودم خوردم به یک باند بازی حال به هم زن . امروز زنگ زدم اتمام حجت کنم . اون آقایی که باید باهاش حرف میزدم نبود . اگه این شرکت و اون گروهی که خودم میخواستم شد ،‌که شد اگه نشد انقدر از اپلای کردم و مصاحبه رفتن و امتحان دادن و بیشتر از همه این باند بازی حال به هم زن خسته شدم که دیگه تا مدتی ولش میکنم . یک کم خستگی در کنم و بعد دوباره شروع میکنم .

این لینک رو ببینین خیلی قشنگه : دفاتر کار زیبای جهان