از این وضع خوشحال نیستم . لذت نمیبرم . نمیدونم چکار میتونم بکنم .

خدایا کمکم کن