باز افتادم توی سرازیری . این بحران رو هم بگذرونم ... بحران بعدی چی ؟