هم دلم میخواد بنویسم ... هم دلم نمیخواد .

مسخره است اما فکر میکنم باید شروع کنم