بدی کامنت خصوصی اینه که نمیشه زیرش جواب داد .

گفتم که یک وقت خفه نشم لبخند