بابا جان کاری که بلد نیستی توش نظر نده.

نشستم برنامه fashion television  رو میبینم . موهای این مدلها در هم و برهمه . عین وقتی که خودم از خواب بیدار میشم . میگم نمیشد اینا یک شونه به موهاشون بزنن قبل از اومدن به سن ؟

پشت صحنه رو نشون میده . میبینم که ساعتها روی موهای طرف کار کردند تا به این شکل دراومده . نمیدونم باید از اظهار نظری که کردم خجالت بکشم خجالت یا از اینکه بدون اینهمه زحمت هر صبح همین شکلی هستم خوشحال باشم از خود راضی