١- بازهم رفتیم توی فاز همت مضاعف و تعطیلی مضاعف . دممون گرم . البته گرم بوده که نعطیل شده منظورم اینه که دممون گرمتر !

2- چه روزهای گرمی داریم ها ! من یکی تنها حسن این گرمی هوا رو در این میدونم که به شدت اشتهام کم شده و فقط دلم میخواد آب بخورم . کاملا وزن کم کردم و خب غنیمتیه .

3- خیلی از تلفن موبایل خوشم میومد شرکت هم یکی اضافه بهم داده که کارهای شرکت رو باهاش بکنم . شدم دو تلفنه ناراحت

4-دارم توی کار دست و پا میزنم . نه اینکه خیلی زیاد باشه اما مسئولیتش بالاست و اذیت میشم . کارفرما هم حرفهای غیر منطقی میزنه که ... خب کارفرماست دیگه .