هنوز برنگشتیم . همینجوریش از دوری بچه هام داشت دلم میترکید که دو روز هم تمدیدش کردیم! البته به نظر میاد خوبن و همینکه بهشون گفتیم سفارشاتشون رو براشون خریدیم خوشحال شدند . ما رو میخوان چکار؟

هوا خوبه و به شدت بدو بدو کردیم تا دیروز ظهر و دیروز دیگه یک نفسی کشیدیم و حسابی خوابیدیم . قردا هم برمیگردیم و روز از نو روزی از نو .

قربون همگی