دلم نمیخواد همش غر بزنم . نمیدونم چرا خاطرات بد از ذهنم بیرون نمیره . چرا همسر گرامی به من اجازه نمیده انرژیم از همون زمانها تحلیل رفته باشه ؟

دلم میخواد بمیرم