١- میشه خدا یک گوشی موبایل تلپی از اون بالا بندازه برام ؟ هم گوشیم بده ،‌هم وقت ندارم برم دنبال یک چیز خوبی بگردم که مثل این منو حرص نده .

مامااااااااااااااااااان

چه مشکلاتی دارم من.خجالت

٢- هر چقدر کارم بیشتر روی دور میفته انگار کارم هم بیشتر میشه . روزهای زوج رو دیگه نگو که به دلایلی بعد از شرکت هم باید جایی برم و ساعت هفت و نیم میرسم خونه .

 ٣-رئیسم بعد از یک مرخصی اومد و ما رو بست به نامه ... چشمتون روز بد نبینه .

۴- به زودی دوباره باید یک مسافرت بریم . وقتی میگم باید یعنی خوش گذرونی نیست اما این دفعه میخوام تبدیلش کنم به خوش گذرونی و بیخیال مرخصی و غیره بشم . وجدان کاری هم حدی داره

۵- قربون همگی