پست خصوصی رو نمیدونم دیروز پابلیش کردم یا پریروز . به هر حال وقتی پابلیش میکردم مطمئن بودم که براش رمز گذاشتم . برای همین وقتی اومدم و دوتا نظر در موردش خوندم چشمام گرد شد و همون موقع فهمیدم که نمیدونم به چه دلیلی رمز نداره .

به هر حال رمز رو گذاشتم چون اشتباه شده بود و از دوستانی که براش کامنت گذاشتم ممنونم .