تو بگو همسنگر من ، ما تقاص چی رو میدیم ؟

(بر گرفته از آهنگ خون بازی با صدای داریوش )

ناراحت