خیلی خسته ام . از خواب دارم میمیرم ، طپش قلب و نفس تنگیم عود کرده ساعت یازده و نیم شبه ... اما نشسته ام پشت کامپیوتر و دارم از تنهاییم لذت میبرم لبخند