یک ای میل داشتم به این مضمون :

درس و دانشگاه خوبه اما به خواب و فیس بوک لطمه میزنه !

 

اینو دارم به چشم خودم میبینم ، البته سعی میکنم لطمه نزنه اما خب دیگه ...