توی یک عطاری بودم که یک خانم وارد شد و پرسید آقا پودر پاپریکا دارین ؟ آقاهه گفت نه نداریم . خانمه خیلی ناامیدانه گفت واااااااااااااااااای من تمام این اطراف رو گشتم هیچ کس پودر پاپریکا نداره . فروشنده گفت ما چند روز دیگه میاریم . خانمه گفت نه من این سمت نمیام دیگه و رفت .

فروشنده بعد از رفتن خانمه گفت تا دو روز پیش این قفسه (یکی رو نشون داد ) پر از پودر پاریکا بود ها ! من هم با لحن سوالی که البته منظورم بود خالی نبند بهش گفتم پر بود ؟ یکهو که یک چیز تموم نمیشه . فروشنده گفت چرا خانم یکهو در یک روز تموم شد بعد از اینکه تلویزیون در موردش گفت تموم شد . پرسیدم تلویزیون چی گفت ؟ گفت مثل اینکه یک دستور غذایی داده که پودر پاپریکا توش بوده و فرداش همه اومدند خریدند ! گفتم ملت جو گیری هستیم ها ! گفت آره دیگه همینطوری یکهو شور حسینی میگیرتمون و ... و من هم اضافه کردم ... میریم پای صندوقهای رای .

در اینکه ملت جو گیری هستیم هیچ شکی نیست .