مسافرتیم و به یمن یک خانواده گل از دوستانمون که خونه ای خالی در شهر مورد نظر ما داشتند و خیلی راحت و با روی باز در اختیارمون گذاشتند به قول خارجی ها feel at home هستیم .

کلی کار اداری داشتیم که بیشترش انجام شد . کارهای غیر اداری رو هم اگه تقسیم به دو کنیم قسمت خرید بچه ها چون مال بچه ها بود انجام شد و قسمت خرید ما هم چون مال ما بود انجام نشد !

هوا خوبه و در حال دید و بازدید با آشنایانمون در این محدوده هستیم . از درس نپرسین که نمیدونم با چه رویی باید برم سر جلسه امتحان .

اما واقعا خرید خون ام اومده پایین باید یک کاری کنم لبخند