توی این همه خبر از د$ر و وضعیت اقتصادی و دریا-چه ارو-میه و تعطیلی کارگاه ها و کارخونه ها و وضع کشاورزی و زاینده رود و ... مدالهای المپیک کلی خوشحالم کرد . در این که همه شون خیلی با لیاقت بودند و توی این شرایط بد بیشتر از معمول زحمت کشیدند هیچ شکی نیست . به همه تون افتخار میکنیم و دوستتون داریم .