بی حالم . هزار تا دلیل توی زندگیم برای خوش بودن دارم و نیستم . حوصله ندارم . هزار تا کار دارم که خیلی یواش یواش دنبالشونم . البته الان دارم یک سی دی موزیک کولی ها ( اسپانیولیه -اما با جیپسی کینگ اشتباه نشه ) گوش میکنم که حسابی حالم رو جا آورده . دلم میخواد بخوابم اما بعد نمیدونم کارهام رو چه کنم . سنگینی غربت روی دوشمه . دلم میخواد توی خونه خودم باشم . برای هر گوشه اش یک فکری کنم و آراسته اش کنم . از زندگی موقتی خسته شدم .

چرا نمیشه غر نزنم ؟