- توی دوره نوجوونی فکر میکردم خیلی چیزها غیر ممکن هستند .

- وقتی به جوونی رسیدم فکر کردم فقط بعضی چیزها غیر ممکن هستند .

- حالا که تقریبا جوونی رو دارم پشت سر میگذارم فکر میکنم هیچی غیر ممکن نیست .

دیروز کسی که خیلی ازش دلخورم ازم خداحافظی کرد بره مکه . بغلم کرد و گفت حلالم کن . صدا ازم در نیومد . نگاهم کرد و با حالت سوالی گفت حلالم کن . از دیوار صدا در اومد و از من درنیومد . دوباره بغلم کرد و با بغض و گریه گفت من بهت بدی کردم حلالم کن دستاش رو از دور خودم باز کردم و سرم رو انداختم پایین و گفتم خداحافظ و رفتم .

ده سال پیش فکرشو هم نمیکردم که بتونم با کسی این کارو بکنم .