در مسافرت به سر میبریم . مسافرت شلوغیه و کلی دوست و آشنا داریم برای دیدن و کلی کار برای انجام دادن . اما بهتر از اینه که بیکار بشینیم و فکر کنیم به اینکه چقدر کار توی خونه داریم و اینجا بیکار نشستیم .

برای یک کاری به مسافرت اومدیم که متاسفانه کارهامون خوب پیش نرفت و با اینکه هنوز نتیجه رو ندادن من یکی زیاد امیدی ندارم . به هر حال یک چیزی انگار نمیخواد که درست بشه و الان نزدیک به چهار ساله که داریم دنبالش میدویم و همش ازش دورتر میشیم . امیدوارم تبعات سنگینی نداشته باشه .

پیشاپیش سال نوتون مبارک . از ته دل میخوام که سال بهتری از سال گذشته باشه مخصوصا از نظر اقتصاد و محیط زیست در کشور .