کاری رو که میکنم دوست ندارم . اما کارهام برای کسانی هست که عاشقشون هستم . خدا رو شکر