یک شیشه خیار شور بردم پیش آقای همسر و میگم بی زحمت درش رو باز کنم من  علیلم . درش رو باز میکنه و میگه چرا اول که اومدم خواستگاریت نگفی که علیلی !! گفتم آخه اون موقع علیل نبودم زندگی با تو علیلم کرد زبان