توی خبرهای هفته پیش خوندم که دومین زن در عربستان به جرم رانندگی دستگیر شد .  از تعجب شاخ در آوردم . به همسر گرامی گفتم رانندگی ؟!!! به این زنها رو بدی چه خواسته هایی که ندارن حالا جلوی این کارشون رو هم نگیری لابد بعدش میخوان ... داشتم فکر میکردم که همسر گرامی گفت دانشگاه برن تعجب.

خلاصه یک مقدار در مورد زیاده خواهی زنها صحبت کردیم . بقیه اش رو بعدا مینویسم .