رفته بودیم سیزده به در .  روز شونزده فروردین . اینهم سهم ما از سیزده به در در غربت . وسط هفته که تعطیل نیستیم که بریم سیزده به در تازه خیلی هم سرد بود . شانس آوردیم امروز هوا سرد ولی قابل تحمل بود . گفتیم و خندیدیم و باربیکیو راه انداختیم و فوتبال و بدمینتون بازی کردیم و برگشتیم . بد نبود . واقعا مثل " وقتی مادر نیست باید با زن پدر ساخت " رو تداعی میکرد . چیز غیر قابل تحملی نداشت اما بیشتر افراد جمع اگه فامیلی اینجا داشتند ترجیح میدادند که بقیه این افراد رو خیلی هم نبینند . البته این شاید یک حسن این قضیه هم باشه که حس همزیستی مسالمت آمیز رو توی همه ما تقویت کرده لبخند