الان توی کتابخونه نشستم . یکی از دلنشین ترین جاهایی که توی این غربت پیدا کردم همین جا است . پر از فیلم و کتاب . قسمت بچه ها جداست . با کلی کتاب و فیلم و کامپوترهایی که بازیهای فکری برای بچه ها داره . کلی کتاب و فیلم فارسی هم داره . میدونم از اینجا که برم برای این کتابخونه دلم تنگ میشه . دلتنگی هم داره .