خبری امروز از طرف همسر گرامی به من داده شد که میتونست در حالت عادی فاجعه باشه اما برای ما خبر بسیار خوبیه .

همسرم با تقاضای خودش امروز از کار اخراج شد !!

برنامه این بود که همسرم مدتها بود دنبال یک فرصت میگشت تا از محل کارش تقاضا کنه که اخراجش کنن تا برنامه های بعدی خانواده با زمان بیشتر و آب باریکه ای از حقوق بیکاری ادامه پیدا کنه . امروز این فرصت رو داشته و مطرح کرده و اونها هم قبول کردند و گفتند از دوشنبه دیگه نیا سر کار و دو هفته بهت حقوق کامل میدیم و بعد از اون هم باید بره و تقاضای حقوق بیکاری کنه .

به همین مناسبت برای هفته دیگه یک روز نهار به رستوران  Mandarin   دعوتش کردم ! خلهای خوبی هستیم، نه؟