دو روزه آقای خونه ،‌خونه است . بدبخت بیکارم نیست از صبح پای کامپیوتره و داره کار میکنه تا شب . از جای دیگه ای کار گرفته و میخواد در خواست بده که چکهای دستمزدش رو به نامه من بزنن که با حقوق بیکاریش تلاقی نداشته باشه . اما مساله این نیست . مساله اینه که من دارم خل میشه . مگه میشه مرد خونه باشه ؟ دیروز که یک نموزه به پر و پای هم پیچیدیم . امروز هم از صبح یا با دوستم رفتیم قهوه خوردیم یا رفتم ورزش و الان هم که کتابخونه ام . اما بازم لجم گرفته که چرا خونه است . خمیازه

بدبخت

خدا این چند هفته رو به خیر کنه .