خدایا این سرزمین را از دروغ ، قحطی و دشمن محفوظ بدار.