کوروش کجایی که دروغ رو از این مملکت جدا کنی ؟ دل همه مون خونه

اصلا حتی حال نوشتن ندارم از این خبر بد