دوستان ...

بازهم با دوستانم دور هم بودیم . از اون دوستانی که مثل چایی کیسه ای میمونند . اما خدائیش چقدر اعصابم باهاشون راحت بود . نه کسی توی کار کسی دخالت کرد . نه کسی زخم زبون به کسی زد .نه حرف پشت سر کسی زده شد .  خودش کلی ارزش داشت . با اعصاب راحت رفتم و با اعصاب راحت تر اومدم .

خدا رو شکر

/ 1 نظر / 4 بازدید