صد و پونزده

شنبه رفتم آرایشگاه و بعد از دو سه ماه که میخواستم برم موهام رو کوتاه کنم بالاخره موفق شدم و  بین ده تا ١۵ سانت از موهام کوتاه کردم . آره خیلی بلند شده بود و خیلی هم کوتاهش کردم .  شنبه همسر اومد خونه و هیچی نفهمید . یکشنبه همسر اومد خونه و هیچی نفهمید و دوشنبه  بعد از یکساعت تو خونه بودن بهش گفتم بعد از سه روز باید خودم بهت بگم که موهام رو کوتاه کردم ؟ با دهن باز به موهام نگاه کرد و گفت حالا پس بگو چرا این سه روزه انقدر اخمهات تو هم بوده !!!!!

جمعه گذشته رو که داشتین ؟

/ 0 نظر / 5 بازدید